DiskGenius软件可以执行如下与文件有关的操作:

  1、显示分区(卷)内的文件列表
        2、从分区复制文件
        3、复制文件到当前分区
        4、强制删除文件
        5、彻底删除文件
        6、建立文件夹

    已删除文件恢复请参阅“文件恢复”。

版权所有 © 2010-2020 易数科技    冀ICP备05002509号-2

易数官方微信

易数官方微博