DiskGenius软件可以执行如下与分区有关的操作:

  1、创建新分区
        2、激活分区
        3、删除分区
        4、格式化分区
        5、隐藏分区
        6、更改分区参数
        6、无损分区大小调整
        6、拆分分区
        7、分配、删除盘符
        8、备份分区到镜像文件
        9、从镜像文件恢复分区
        10、复制分区
        11、恢复已删除文件或格式化后文件恢复
        12、按类型恢复文件
        13、快速分区
        14、设置卷标
        15、在主分区和逻辑分区之间转换分区类型
        16、清除扇区数据

版权所有 © 2010-2020 易数科技    冀ICP备05002509号-2   公网安备冀公网安备 13030202002622号

易数官方微信

易数官方微博